Birim Fiyat Türkiye

Birim Fiyat'a Hoşgeldiniz

Bugün -  

 Kurumların Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları
Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Fasikül Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplama

 Poz Bilgileri
Poz No KGM/14.224
Tanımı   Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde, Su Altında Köprü Temelinin Kazılması (Makine ile)
Birimi

 Birim Fiyatları
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2014
86.81 0.00
2013
78.91 0.00
2012
73.21 0.00
2011
0.00 0.00
2010
0.00 0.00
2009
0.00 0.00
2008
0.00 0.00
 
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2007
0.00 0.00
2006 0.00 0.00
2005
0.00 0.00
2004
0.00 0.00
2003
0.00 0.00
2002
0.00 0.00
2001
0.00 0.00

 Yıllara Göre Fiyat Grafiği
79_   78.91  73.21                                      
66_                                             
53_                                             
39_                                             
26_                                             
13_                                          _12 
0_         0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00     
    2013 Yılı  2012 Yılı  2011 Yılı  2010 Yılı  2009 Yılı  2008 Yılı  2007 Yılı  2006 Yılı  2005 Yılı  2004 Yılı  2003 Yılı  2002 Yılı  2001 Yılı     


 Yapım Şartları
Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, su altında makine ile her cins ve klastaki zeminde, köprü temelinin kazılması. Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar: İksa ve batardo projelerinin tanzimi ve İdareye tasdik ettirilmesi, temel çukurundaki kazı tabanı düzeyinde usulüne göre ölçülen saatteki verimi 180 m³ e kadar olan suyun motopomp kullanılarak boşaltılması, gerekli iskele vb. tesisatın yapılması ve işletilmesi, kazı esnasında veya temel kazısı tabana kadar indirildiğinde İdarenin isteği üzerine en az 4 m derinliğe kadar basit boru sondajının yapılması, gerektiğinde kompresör ve patlayıcı madde de kullanılarak her derinlik ve genişlikte, her cins ve klastaki zeminde köprü temelinin ve bu zeminde rastlanacak kütüklerin, kazıkların, eski imalata ait temellerin kazılması ve temel çukurunda bırakılması uygun görülmeyen her türlü maddenin; temel çukurundan dışarı atılması, vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 60 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması veya gerekli görüldüğünde Kazı işlerinden çıkan uygun malzemenin bu işin bünyesinde kullanılması, depo veya dolgu yerinde düzeltilmesi, her cins kaplama, palplanş veya keson vb. malzeme kullanmak suretiyle iksa ve batardoların; yapılması, yerine konulması, çıkarılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. Şevli Kazı: İdarenin izni ile yüklenici temel kazısını şevli olarak yapılabilir. Ancak, temel çevresinden çıkan düşey düzlemler içerisinde kalan hacim evvelce belirtilen ölçü esaslarına göre hesaplanır, dışarısında kalan hacim ölçüye dâhil edilmez. Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Dolguya veya depoya gidecek kazı malzemesinin nihai ortalama 60 m'den fazla mesafeye taşınması, dolguda kullanılacak kazı malzemesine ait sulama, sıkıştırma ile ağaç kesme işleri. Ölçü: Yapılan kazıların aşağıda açıklanan esaslara göre hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir. (1) Poligon kesitli olmayan temeller için; Temel tabanı yatay ve cidarları düşey olan temellerde kazıya başlandığı sırada tespit edilen su seviyeleri ile temel tabanı arasındaki yüksekliğin temel alanı ile çarpımından çıkan hacim "Su Altında Temel Kazısı" ölçüsüne dâhil edilir. Bu ölçüye dâhil edilecek kazının mutlak surette tulumba (Motopomp) kullanılarak yapılması ve kazı tabanı düzeyinde usulüne göre ölçülen saatteki su veriminin 180 metreküp'e kadar olması şarttır. Şekil 2, 3, 4, 12 ye bakınız. (2) Poligon kesitli temeller için aşağıdaki gibidir. (A) Poligon kesitli temellerde su altında temel kazıları Şekil 7, 8, 9 da gösterildiği gibi ölçüye esas alınır. (B) Kenar ayaklarda temel yüzeyi dışında kalan (ricat duvarı gibi) imalatın su altında bulunan kısmının kazısı için; bu imalatın temel sahası dışındaki su içinde kalan ve Şekil 10, 11 de tarif edilen hacimleri ölçüye esas alınır. (3) Su Seviyesi: 1) Kazı yapılan temellerde yer üstü suyu varsa suyun altındaki, yer üstü suyu yoksa yer altı suyunun ilk rastlandığı seviyenin altındaki kazı "Su Altında Temel Kazısı"dır. Ancak yer üstü suyu ve yağmur suları temel çukuru içine akarak buradaki su seviyesinin yükselmesine sebep olduğu takdirde, bu yükselme su seviyesinin tespitinde dikkate alınmaz. 2) Herhangi bir sebeple temel kazısı bir veya birkaç defa 72 saat veya daha fazla bir zaman için durur ise, bu sürelerden sonra işe her başlanışta temel çukuru içindeki su seviyesi ölçülecek ve ölçülen su seviyelerinin ortalaması alınarak bulunacak kot "Kumda Temel Kazısı" ile "Su Altında Temel Kazısı"nı ayıran düzlem sayılacaktır. 3 4) Projelerdeki temel boyutları dışında yapılan kazılar, temel kazısı esnasında herhangi bir sebeple meydana gelecek yıkılmalar, Yapı Denetim Görevlisi tarafından piketaj yapılmadan veya tabii zemin rölövesi çıkarılmadan yapılan kazılar, iksa kalınlıkları ölçüye dâhil edilmez. 5) İdarece verilen projede gösterilmeyen tulumba çukuru vb. ve temel kazısı esnasında herhangi bir sebeple meydana gelecek kaymalardan doğacak hacimler ölçüye dâhil edilmez. Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.224’deki "Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde, Su Altında Köprü Temelinin Kazılması (Makine ile) (Su Debisi 180 m³/sa'e Kadar Olan Kazılarda)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır. Not: (1) Su altında ricat duvarları arasındaki dolgu temellerinin kazısı, Poz KGM/14.222 No.lu birim fiyattan ödenir. (2) Temel kazısı bedelinin % 50'si kazının bitiminde, diğer % 50'si temel betonu rötret seviyesine kadar döküldükten veya temel kâgiri rötret seviyesine kadar inşa edildikten sonra ödenir. Kazısı, beton dökülecek şekilde tamamlanmamış olan temellerde kazı için hiçbir bedel ödenmez. (3) Yüklenici temel tabanını İdarece direktif verilmediği halde tespit edilen kotun altına indirmiş ise; fazla kazılan hacmi İdarenin uygun göreceği bir malzeme ve dozajdaki bir betonla dolduracak ve fazla kazı ile doldurma işleri ve malzemesi için hiçbir bedel ödenmeyecektir. (4) Geçici olarak dere yatağında bırakılmasına izin verilen temel kazısı malzemesi veya yüklenicinin temel işleri ile ilgili olarak yaptığı toprak yığınları (Batardo, şedde vb.) da inşaat bitmeden kaldırılmış olacaktır. Kaldırılmayın malzemenin her bir m³'ü için temel kazısı birim fiyatının % 10'u kesilecektir. (5) Ortalama taşıma uzaklığının 60 m'den fazla olması halinde, (M) metre mesafeye taşıma bedeli: A) Taşıma mesafesi ortalama 10.000 m'ye kadar olması durumunda: F = 1,25 x 0,00034 x K x karekök(M)-0,00325 x K TL/m³ formülü ile hesaplanarak ödenir. Bu formüldeki (K) ve (karekök(M)), Poz 07.005/K-1’deki gibidir. B) Taşıma mesafesi ortalama 10.000 m'den fazla olması durumunda: F = 1,25 x K x (0,0014 x M + 0,02) - 0,00325 x K TL/m³ formülü ile hesaplanarak ödenir. Bu formüldeki (K) ve (M), Poz 07.005/K-2’deki gibidir.

 Analizi
Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
(Su debisi 180 m³/sa' e kadar olan kazılarda)  
İksa, Kısmen Klas vs. karşılığı:  
KGM/14.023/A Kazılara ahşap, tam kaplamalı iksa yapılması 1.000000 
03.534 20 PS'lik motopomp'un 1 saatlik ücreti Saat 1.800000 
Kazı, Kısmen Klas, Derinlik, Yükleme, Boşaltma, Serme ve Düzeltme karşılığı:  
03.501 Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP) Saat 0.058000 
01.501 Düz işçi Saat 0.250000 
02.017 Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K) Kats 0.002600 

 E-Posta
KGM/14.224  Pozunun bilgilerini E-Posta adresime  

 İncelenen Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Poz No Tanımı Birimi
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde, Su Altında Köprü Temelinin Kazılması (Makine ile)
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde, Su Altında Köprü Temelinin Kazılması (Makine ile)
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde, Su Altında Köprü Temelinin Kazılması (Makine ile)
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde, Su Altında Köprü Temelinin Kazılması (Makine ile)
Heyelan Etmiş Sahada Her Cins ve Klastaki Zeminde, Kuruda veya Su Altında Drenaj Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Derinlik 0-4 m arası, 4 m Dâhil) (Makine ile)
Heyelan Etmiş Sahada Her Cins ve Klastaki Zeminde, Kuruda veya Su Altında Drenaj Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Derinlik 4-8 m arası, 8 m Dâhil) (Makine ile)
Heyelan Etmiş Sahada Her Cins ve Klastaki Zeminde, Kuruda veya Su Altında Drenaj Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Derinlik 8-12 m arası, 12 m Dâhil) (Makine ile)
Heyelan Etmiş Sahada Her Cins ve Klastaki Zeminde, Kuruda veya Su Altında Drenaj Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Derinlik 12-16 m arası, 16 m Dâhil) (Makine ile)
Ekskavatörle Her Cins Toprağın Kazılması ve Kullanılması (Yarma ve Yan Ariyetten Dolguya Gidecek Kazılarda)
Ekskavatörle Her Cins Toprağın Kazılması ve Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)
Buldozerle Her Cins Toprağın Kazılması ve Kullanılması (Yarma ve Yan Ariyetten Dolguya Gidecek Kazılarda)
Buldozerle Her Cins Toprağın Kazılması ve Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)
Zayıf Zeminin (Bitkisel Toprak vs.) Kazılması ve Kullanıllanılması
Ekskavatörle Her Cins Küskülük Kazılması ve Kullanılması (Yarma ve Yan Ariyetten Dolguya Gidecek Kazılarda)
Ekskavatörle Her Cins Küskülük Kazılması ve Kullanılması (Ariyetten Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)
Buldozerle Her Cins Küskülüğün Kazılması ve Kullanılması (Yarma ve Yan Ariyetten Dolguya Gidecek Kazılarda)
Buldozerle Her Cins Küskülüğün Kazılması ve Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)
Ekskavatörle Yumuşak Kayanın Kazılması Kullanılması (Yarma ve Yan Ariyetten Dolguya Gidecek Kazılarda)
Ekskavatörle Yumuşak Kayanın Kazılması ve Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)
Buldozerle Yumuşak Kayanın Kazılması ve Kullanılması (Yarma ve Yan Ariyetten Dolguya Gidecek Kazılarda)
Buldozerle Yumuşak Kayanın Kazılması ve Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)
Ekskavatörle Sert Kayanın Kazılması Kullanılması (Yarma ve Yan Ariyetten Dolguya Gidecek Kazılarda)
Ekskavatörle Sert Kayanın Kazılması Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)
Buldozerle Sert Kayanın Kazılması Kullanılması (Yarma ve Yan Ariyetten Dolguya Gidecek Kazılarda)
Buldozerle Sert Kayanın Kazılması Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)
* İstenilen Poz No üstünde tıklayıp, Önceki yıl birim fiyatları, Analiz ve Yapım Şartlarını İnceleyebilirsiniz

 Birim Fiyat Arama

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Birim Fiyat Kitabı

Poz No
Poz Tanımlarında Ara

Oska Yazılım | OSEM | MaliyetBul 

Copyright © 2014 Oska Yazılım