Birim Fiyat Türkiye

Birim Fiyat'a Hoşgeldiniz

Bugün -  

 Kurumların Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları
Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Fasikül Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplama

 Poz Bilgileri
Poz No KGM/14.213
Tanımı   Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Köprü Temelinin Kazılması (Makine ile)
Birimi

 Birim Fiyatları
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2014
30.64 0.00
2013
28.04 0.00
2012
26.16 0.00
2011
0.00 0.00
2010
0.00 0.00
2009
0.00 0.00
2008
0.00 0.00
 
Yıllar  Birim Fiyatı Montaj Bedeli
2007
0.00 0.00
2006 0.00 0.00
2005
0.00 0.00
2004
0.00 0.00
2003
0.00 0.00
2002
0.00 0.00
2001
0.00 0.00

 Yıllara Göre Fiyat Grafiği
28_   28.04  26.16                                      
23_                                             
19_                                             
14_                                             
9_                                             
5_                                          _4 
0_         0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00     
    2013 Yılı  2012 Yılı  2011 Yılı  2010 Yılı  2009 Yılı  2008 Yılı  2007 Yılı  2006 Yılı  2005 Yılı  2004 Yılı  2003 Yılı  2002 Yılı  2001 Yılı     


 Yapım Şartları
Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, makine ile her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda köprü temeli kazılması. Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar: İksa ve batardo projelerinin hazırlanması ve İdareye onaylatılması, her cins kaplama, palplanş veya keson vb. malzeme kullanmak suretiyle iksa ve batardoların; yapılması, sökülmesi, temel çukurundaki motopomp kullanılmasını gerektirmeyecek miktardaki (Kazı tabanı düzeyinde usulüne göre ölçülen saatteki verimi 0,6 m³ den az olan) suyun boşaltılması, gerekli iskele vb. tesisatın yapılması, işletilmesi ve sökülmesi, kazı esnasında veya temel kazısı tabana kadar indirildiğinde İdarenin isteği üzerine en az 4 m derinliğe kadar basit boru sondajının yapılması, gerektiğinde kompresör ve patlayıcı madde de kullanılarak her derinlik ve genişlikte, her cins ve klastaki zeminde kumda; köprü temelinin kazılması ve bu kazıda rastlanacak kütüklerin, kazıkların, eski imalata ait temellerin ve temel çukurunda bırakılması uygun görülmeyen her türlü maddenin; sökülmesi, temel çukurundan dışarı çıkarılması, gerekli görüldüğünde Kazı işlerinden çıkan uygun malzemenin bu işin bünyesinde kullanılması, kazı malzemesinin vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 60 m mesafeye kadar depo veya dolguya taşınması, boşaltılması, düzeltilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Dolguya veya depoya gidecek kazı malzemesinin nihai ortalama 60 m'den fazla mesafeye taşınması, dolguda kullanılacak kazı malzemesine ait sulama, sıkıştırma ile ağaç kesme işleri. Ölçü: Yapılan kazıların aşağıda açıklanan esaslara göre hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir. (1) Poligon kesitli olmayan temeller için; Temel tabanı yatay, cidarları düşey olan temellerde; temel çevresinden çıkan düşey düzlemlerle tabii zemin ve temel tabanı veya kazı esnasında su çıktığı takdirde bu su seviyesi arasında kalan hacim "Kuruda Temel Kazısı" ölçüsüne dâhil edilir. Şekil: 1, 2, 3 ve 12'ye bakınız. (2) Poligon kesitli temeller için aşağıdaki gibidir. A) Poligon kesitli temellerde kumda temel kazıları Şekil 7, 8, 9 da gösterildiği gibi Ölçüye esas alınır. B) Kenar ayaklarda temel yüzeyi dışında kalan (ricat duvarı vb. gibi) imalatın tabii zemin altında bulunan kısmının kazısı için, bu imalatın temel sahası dışındaki zemin içinde kalan ve Şekil 10, 11 de tarif edilen hacimleri ölçüye esas alınır. (3) Kazı tabanı düzeyinde usulüne göre ölçülen saatteki verimi 0,6 m³ den az olan su içinde yapılan kazı, (1) veya (2)'deki esaslara göre "Kuruda Temel Kazısı" olarak ölçülür. (4) Şevli Kazı: İdarenin izni ile yüklenici temel kazısı şevli olarak yapabilir. Ancak, temel çevresinden çıkan düşey düzlemler içerisinde kalan hacim, evvelce belirtilen ölçü esaslarına göre hesaplanır, dışarısında kalan hacim ölçüye dâhil edilmez. (5) Projelerdeki temel boyutları dışında yapılan kazılar, temel kazısı esnasında herhangi bir sebeple meydana gelecek yıkılmalar, Yapı Denetim Görevlisi tarafından piketaj yapılmadan veya tabii zemin rölövesi çıkarılmadan yapılan kazılar, iksa kalınlıkları ölçüye dâhil edilmez. Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.213’deki "Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Köprü Temelinin Kazılması (Makine ile)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır. Not: (1) Kuruda, ricat duvarları arasında dolgu temellerinin kazısı Poz KGM/14.211 No.lu birim fiyattan ödenir. (2) Temel kazısı bedelinin % 50'si kazının bitiminde, diğer % 50'si temel betonu rötret seviyesine kadar döküldükten veya temel kâgiri rötret seviyesine kadar inşa edildikten sonra ödenir. Kazısı, beton dökülecek şekilde tamamlanmamış olan temellerde kazı için hiçbir bedel ödenmez. (3) Yüklenici temel tabanını İdarece direktif verilmediği halde tespit edilen kotun altına indirmiş ise; fazla kazılan hacmi İdarenin uygun göreceği bir malzeme ve dozajdaki bir betonla dolduracak ve fazla kazı ile doldurma işleri ve malzemesi için hiçbir bedel ödenmeyecektir. (4) Geçici olarak dere yatağında bırakılmasına izin verilen temel kazısı malzemesi veya yüklenicinin temel işleri ile ilgili olarak yaptığı toprak yığınları (Batardo, şedde vb.) da inşaat bitmeden kaldırılmış olacaktır. Kaldırılmayın malzemenin her bir m³'ü için temel kazısı birim fiyatının % 10'u kesilecektir. (5) Ortalama taşıma uzaklığının 60 m'den fazla olması halinde, (M) metre mesafeye taşıma bedeli: A) Taşıma mesafesi ortalama 10.000 m'ye kadar olması durumunda: F = 1,25 x 0,00034 x K x karekök(M)-0,00325 x K TL/m³ formülü ile hesaplanarak ödenir. Bu formüldeki (K) ve (karekök(M)), Poz 07.005/K-1’deki gibidir. B) Taşıma mesafesi ortalama 10.000 m'den fazla olması durumunda: F = 1,25 x K x (0,0014 x M + 0,02) - 0,00325 x K TL/m³ formülü ile hesaplanarak ödenir. Bu formüldeki (K) ve (M), Poz 07.005/K-2’deki gibidir

 Analizi
Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
İksa, Kısmen Klas vs. karşılığı:  
KGM/14.023/B Kazılara sık aralıklı ahşap kaplamalı iksa yapılması 0.700000 
KGM/14.023/A Kazılara ahşap, tam kaplamalı iksa yapılması 0.150000 
Kazı, Kısmen Klas, Derinlik, Yükleme, Boşaltma, Serme ve Düzeltme karşılığı:  
03.501 Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP) Saat 0.054000 
01.501 Düz işçi Saat 0.250000 
02.017 Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K) Kats 0.002600 

 E-Posta
KGM/14.213  Pozunun bilgilerini E-Posta adresime  

 İncelenen Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
Poz No Tanımı Birimi
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Köprü Temelinin Kazılması (Makine ile)
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda veya Su Altında Menfez Büzü ve Kafa Hendekleri ile Bilimum Kanalların Dar Derivasyon Şeklindeki Kısımlarının Kazılması Temellerinin Kazılması (Makine ile)
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde, Su Altında Drenaj, Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile)
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde, Su Altında Kutu Menfez, Gido, Mahmuz, Taş Dolgu ve Tahkimat İşleri Temellerinin Kazılması (Makine ile)
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde, Su Altında tabliyeli veya kemer Menfez Temellinin Kazılması (Makine ile)
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde, Su Altında Köprü Temelinin Kazılması (Makine ile)
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde, Su Altında Köprü Temelinin Kazılması (Makine ile)
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde, Su Altında Köprü Temelinin Kazılması (Makine ile)
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde, Su Altında Köprü Temelinin Kazılması (Makine ile)
Heyelan Etmiş Sahada Her Cins ve Klastaki Zeminde, Kuruda veya Su Altında Drenaj Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Derinlik 0-4 m arası, 4 m Dâhil) (Makine ile)
Heyelan Etmiş Sahada Her Cins ve Klastaki Zeminde, Kuruda veya Su Altında Drenaj Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Derinlik 4-8 m arası, 8 m Dâhil) (Makine ile)
Heyelan Etmiş Sahada Her Cins ve Klastaki Zeminde, Kuruda veya Su Altında Drenaj Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Derinlik 8-12 m arası, 12 m Dâhil) (Makine ile)
Heyelan Etmiş Sahada Her Cins ve Klastaki Zeminde, Kuruda veya Su Altında Drenaj Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Derinlik 12-16 m arası, 16 m Dâhil) (Makine ile)
Ekskavatörle Her Cins Toprağın Kazılması ve Kullanılması (Yarma ve Yan Ariyetten Dolguya Gidecek Kazılarda)
Ekskavatörle Her Cins Toprağın Kazılması ve Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)
Buldozerle Her Cins Toprağın Kazılması ve Kullanılması (Yarma ve Yan Ariyetten Dolguya Gidecek Kazılarda)
Buldozerle Her Cins Toprağın Kazılması ve Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)
Zayıf Zeminin (Bitkisel Toprak vs.) Kazılması ve Kullanıllanılması
Ekskavatörle Her Cins Küskülük Kazılması ve Kullanılması (Yarma ve Yan Ariyetten Dolguya Gidecek Kazılarda)
Ekskavatörle Her Cins Küskülük Kazılması ve Kullanılması (Ariyetten Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)
Buldozerle Her Cins Küskülüğün Kazılması ve Kullanılması (Yarma ve Yan Ariyetten Dolguya Gidecek Kazılarda)
Buldozerle Her Cins Küskülüğün Kazılması ve Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)
Ekskavatörle Yumuşak Kayanın Kazılması Kullanılması (Yarma ve Yan Ariyetten Dolguya Gidecek Kazılarda)
Ekskavatörle Yumuşak Kayanın Kazılması ve Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)
Buldozerle Yumuşak Kayanın Kazılması ve Kullanılması (Yarma ve Yan Ariyetten Dolguya Gidecek Kazılarda)
* İstenilen Poz No üstünde tıklayıp, Önceki yıl birim fiyatları, Analiz ve Yapım Şartlarını İnceleyebilirsiniz

 Birim Fiyat Arama

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Birim Fiyat Kitabı

Poz No
Poz Tanımlarında Ara

Oska Yazılım | OSEM | MaliyetBul 

Copyright © 2014 Oska Yazılım